ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနေသာျပည္သူမ်ားကိုအၾကမ္းမဖက္ရန္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္နယူးဇီလန္ သံအမတ္မ်ားလည္းေတာင္းဆို

အႏုပညာ

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသူမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကို အၾကမ္းမဖက္ရန္ သံအမတ္မ်ားစုေပါင္းေတာင္းဆိုသည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ နယူဇီလန္ ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးမ်ားလည္း ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးလာေသာေၾကာင့္ သံအမတ္ ၁ရ ဦးထိရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

undefined

တရားဝင္အစိုးရျဖဳတ္ခ်ခံရျခင္းအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကေသာ ဆႏၵျပ သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ သားျပည္သူလူထုအား အၾကမ္းဖက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီးမ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ရက္ ညပိုင္းက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ သံအမတ္ႀကီးမ်ားမွာ ကေနဒါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဥေရာပသမဂၢသံ႐ုံးႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ သံ႐ုံးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ – ဒိန္းမတ္၊ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ နယ္သာလန္၊ စပိန္ႏွင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ – ေနာ္ေဝ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူေကႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းလႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ဆက္လက္ဖမ္းဆီးေနျခင္းကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသားအတိအလင္း ကန႔္ကြက္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ စစ္တပ္က ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကိုၾကားျဖတ္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ မ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရအကာအကြယ္ေပးထားသည့္အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန႔္သတ္ျခင္းအတြက္လည္း လူသိရွင္ၾကားကန႔္ကြက္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း သံအမတ္မ်ား၏ ေၾကညာခ်က္၌ ပါရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္သာယာဝေျပာမႈကို ရွာေဖြေနၾကေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို ေထာက္ခံအားေပးေနၿပီး တစ္ကမာၻလုံးကလည္းေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။