ကြၽန္းေတာလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းမုန႔္ေတာင္ရပ္ကြက္႐ုံးတြင္ ဗုံးေပါက္၊ ဘီယာဆိုင္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္မ်ားအတြင္းသို႔ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က ဝင္ၿခိမ္းေျခာက္

ရန္ကုန္တိုင္းစမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကြၽန္းေတာလမ္းရွိ Read More…