အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေခ်းေငြျပန္လည္ ေပးဆပ္ရန္ ဖိအားေပး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ထပ္မံသတိေပးထားၿပီး မလိုက္နာပါက လိုင္စင္႐ုပ္သိမ္းမည္

သတင္း

အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေခ်းေငြျပန္လည္ ေကာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြျပန္လည္ ေပးဆပ္ရန္ ဖိအားေပး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ထပ္မံသတိေပးထားၿပီး မလိုက္နာပါက လိုင္စင္႐ုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက အသိေပး ေၾကညာထားသည္။

အသေးစားချေးငွေ အသုံးတည့်ကြပါစေ | Kumudra

ဧၿပီ ၆ ရက္မွ ၃၀ အတြင္း အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လူစုလူေဝးျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း၊ ေခ်းေငြေကာက္ခံျခင္း၊ စုေငြလက္ခံျခင္း၊ အသင္းဝင္ လက္ခံျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္အားလုံး ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားရန္ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၂/၂၀၂၀ ျဖင့္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အမွတ္ (၂/၂၀၂၀) ကို တိက်စြာ လိုက္နာမႈမရွိသည့္အျပင္ ေဒသႏၲရအမိန႔္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္၍ အသင္းဝင္မ်ား၏ ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေခ်းေငြျပန္လည္ ေကာက္ခံမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္း မရွိဘဲ ေခ်းေငြျပန္လည္ ေပးဆပ္ေရးအတြက္ အသင္းဝင္မ်ားအား ဖိအားေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

အသေးစားချေးငွေကဏ္ဍ တိုးတက်ဖို့ဆို ...

သို႔ပါ၍ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၂/၂၀၂၀) အပိုဒ္ ၆ ပါ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိပါက အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒပါ စီမံခန႔္ခြဲမႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုင္စင္႐ုပ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ MSME မ်ားအတြက္ တရားဝင္ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေသးစားေငြေရး၊ ေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္း ၁၉၃ ဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ၁၅ ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၅၂ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ ၂၄၅၉ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာ ၃၀၁၁၆ ႐ြာတြင္ အသင္းသားဦးေရ ၄ ဒသမ ၆ သန္းခန႔္အား ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိၿပီး အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာဝသည္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း၊ ေခ်းေငြျပန္လည္ ေကာက္ခံျခင္း၊ စုေဆာင္းေငြလက္ခံျခင္း၊ အသင္းဝင္ လက္ခံျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးအသိပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသင္းဝင္မ်ား မၾကာခဏစုေဝး ေဆာင္႐ြက္ရသျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

အသေးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်း ဂျပန်ချေး ...

လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန႔္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မပ်က္မကြက္ လိုက္နာရန္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ COVID-19 တားဆီးကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အမိန႔္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ေသာ COVID-19 တားဆီးကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကန႔္သတ္တားဆီးမိန႔္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္၊ လူထုလူေဝးျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း၊ ေခ်းေငြေကာက္ခံျခင္း၊ စုေငြလက္ခံျခင္း၊ အသင္းဝင္လက္ခံျခင္း၊

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း ...

ေငြေၾကးအသိပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားလုံးကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ ၆ ရက္ မွ ၃၀ ရက္အထိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳဘဲ ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားရန္၊ လုပ္ငန္းေခတၱဆိုင္းငံ့ထားစဥ္ ကာလအတြင္း အသင္းသားမ်ားမွ အေရးေပၚေခ်းေငြ လိုအပ္မႈ၊ စုေဆာင္းေငြမ်ား ျပန္လည္ထုတ္ယူမႈ၊ ဆႏၵအေလ်ာက္ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈႏွင့္ အျခားအေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ COVID-19 တားဆီးကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႐ုံးခြဲမ်ားကို ဝန္ထမ္းအင္အား ငါးဦးထက္မပိုေသာ အေရအတြက္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ အသင္းဝင္မ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ား က်ဆင္းႏိုင္သည့္ ကာလအတြင္း အသင္းဝင္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြႏွင့္အတိုးမ်ား အတင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ေကာက္ခံျခင္း မျပဳဘဲ ေပးဆပ္ရမည့္အခ်ိန္ကို အသင္းသားမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ ေကာက္ခံရန္၊ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဆးဝါးပစၥည္း ကိရိယာမ်ား လႉဒါန္းျခင္း၊ ရန္ပုံေငြလႉဒါန္းျခင္းမ်ား တတ္ႏိုင္သမွ် ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ တို႔ျဖစ္သည္။ Eleven