က်င့္ဝတ္ႏွင့္ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အေရးယူေပးေရးႏွင့္ ဗစ္တိုးရီးယားအတြက္လူထုဆႏၵျပပြဲ ရန္ကုန္တြင္ ယေန႔ ျပဳလုပ္ၿပီး မႏၲေလးတြင္ မနက္ျဖန္ ျပဳလုပ္မည္

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို Read More…