မိခင္အတြက္ ရည္စူးၿပီးလႉဒါန္းေပးခဲ့တဲ့ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေလး ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မွ်ေဝခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္ဂြမ္းပုံ

လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက တကၠသိုလ္ဂြမ္းပုံရဲ႕မိခင္ျဖစ္သRead More…